Organisatie

Begeleid Wonen heeft zich als doel gesteld jongeren met een vorm van autisme, ADHD en/of psychosociale problemen te begeleiden bij het (zelfstandig) wonen. Om dit doel te bereiken werken we samen met woningcorporaties Sint Trudo, ‘Thuis en Woonbedrijf in Eindhoven. Tevens is er een nauwe samenwerking met Begeleid Wonen en Método. Begeleid Wonen heeft momenteel een twintigtal woningen. De organisatie groeit jaarlijks met een of meerdere panden waar jongeren kunnen wonen. We willen graag aansluiten bij de persoon en zijn/haar hulpvraag/wens. Iedere medewerker van Begeleid Wonen beschikt over een grote mate van kennis op het gebied van autisme en ADHD. Deze kennis combineren we met creativiteit, flexibiliteit en veel enthousiasme om zo aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren die we begeleiden. Vanuit onze kennis gaan we op zoek naar de mogelijkheden/motivatie van de persoon om tot ontwikkeling te komen. We sluiten aan bij wat de persoon al kan en gaan op zoek naar het uitbreiden van de mogelijkheden. Dit doen we waar mogelijk in samenwerking met het netwerk.

Missie

In onze begeleiding sluiten we aan bij de mogelijkheden van de jongeren. Op deze manier werken we samen aan kansen om tot ontwikkeling te komen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om op een prettige manier te participeren in onze maatschappij.

Om in onze kracht te blijven staan, verwijzen wij graag door naar specialistische behandeling wanneer dat nodig is. Woonbegeleiding heeft onder andere als doel om jongeren met een vorm van autisme en/of AD(H)D te ondersteunen in het proces naar zelfstandig wonen in Eindhoven of daarbuiten.

Visie

Mensen met een vorm van autisme en/of ADHD kunnen onder professionele begeleiding oefenen in situaties die voor hen moeilijk zijn. We bepalen samen met de jongere/netwerk hoe een leeromgeving er het beste uit kan zien. Door continuïteit te bieden in werkwijze en begeleiding èn samen te werken met derden, kunnen onze cliënten stappen zetten naar deelname in de maatschappij op een manier die voor hen prettig en dus gewenst is!

We zijn praktisch ingesteld en willen graag helpen dáár waar het echt nodig is. Daarom hechten we belang aan het creëren van een goede leeromgeving. Onze kleinschaligheid en specialistische kennis maakt ons tot een fijne partner om mee samen te werken.

In de begeleiding wordt uitgegaan van onderstaande punten:
  • Alle leefgebieden van de jongeren staan centraal in de begeleiding: financiën, werk, school, vrije tijd, relaties, familie.
  • Begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.
  • In de begeleiding staat het individuele traject van de jongeren centraal. Indien nodig wordt, in overleg met de jongere, samen gewerkt met en door verwezen naar andere gespecialiseerde diensten zoals de GGzE.
  • Er zal naast individuele begeleiding ook begeleiding geboden worden bij het contact en de communicatie met de medebewoners.
  • Naast het leertraject binnen woonbegeleiding vinden we het woongenot ook erg belangrijk. Daarnaast is er ook aandacht voor integratie in de buurt bijvoorbeeld; contact met de buren, meedoen aan buurtactiviteiten en deelname aan een sportvereniging.

ISO 9001

Begeleid Wonen is gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk ISO 9001. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Begeleid Wonen voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten, klanten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Het betekent dat de organisatie:
  • De zaken intern goed op orde heeft.
  • De klant principieel centraal stelt.
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren.
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Privacy

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyverklaring. In deze privacyverklaring staan alle regels over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Download hier de privacyverklaring.

Klachtenregeling cliënten

Begeleid Wonen streeft naar kwalitatief goede zorg en begeleiding. We hebben goed opgeleide medewerkers in dienst met de nodige ervaring. Binnen onze organisatie staat verbetering van onze zorg voortdurend onder de aandacht. De meeste van onze cliënten zijn daarom ook tevreden over onze producten en begeleiding.

Het kan voor komen dat jij als cliënt niet tevreden bent. Dit vernemen wij graag, omdat binnen onze visie, deze melding gezien wordt als een kans om onze zorg te verbeteren. Het is onze intentie de klacht integer en zorgvuldig te behandelen.

Hoe te handelen bij klachten?

De eerste stap is om je klacht kenbaar te maken aan de direct betrokken medewerker. Deze zal de klacht beoordelen en waar mogelijk en wenselijk direct gerichte actie ondernemen. De directie van Begeleid Wonen wordt hiervan op de hoogte gebracht en zal de afwikkeling van de klacht van nabij volgen en waar nodig bijsturen. Je zult door de medewerker of de directie op de hoogte worden gehouden van de genomen acties. Tijdens de klachtenprocedure kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Begeleid Wonen, mocht daar behoefte aan zijn.

Indien dit niet leidt tot een oplossing van de klacht, dan kun je deze indienen bij de directie van Begeleid Wonen. Bij voorkeur gebeurt dit schriftelijk of via e-mail. Na ontvangst krijg je een schriftelijke bevestiging en wordt er (tenzij dit niet gewenst is) een afspraak gemaakt waarin je de klacht mondeling kunt toelichten. Begeleid Wonen streeft ernaar om de klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Je krijgt schriftelijk bericht van de afhandeling van de klacht en de eventueel genomen of nog te nemen maatregelen.

Indien bovenstaande niet leidt tot een passende oplossing, dan kun je de klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris van deze organisatie zet zich in om, gedurende de klachtenprocedure, te ondersteunen in het komen tot een oplossing tussen cliënt en zorgaanbieder.

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met:
René Huigen
rene@woonbegeleiding.com
040-2566033.

Wij zijn onderdeel van ZorgCoöperatie Brabant (ZCB).

Dit is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders, die staan voor toegankelijke, persoonlijke en professionele hulpverlening voor mensen die dit nodig hebben. De kracht van deze samenwerking uit zich in een breed aanbod waarbij kennis en ervaring worden gebundeld. De kleinschaligheid maakt de hulpverlening vanuit het zorgcollectief persoonlijk, toegankelijk en draagt bij aan de flexibiliteit in processen en werkwijzen, waardoor adequaat kan worden gereageerd op vragen vanuit mens en maatschappij. Kijk op de site van de ZCB voor meer informatie: www.zorgcooperatiebrabant.nl.

Wil je meer informatie over Woonbegeleiding in Eindhoven? Dan kun je vrijblijvend contact opnemen.

Meer relevante informatie vind je o.a. op de volgende sites:


Rijksoverheid

Rijksoverheid

PGB

pgb

CVZ

WIJ Eindhoven

Wooninitiatieven

samenwerkingsverband AutismeBegeleid Wonen - Postbus 2157 - 5600 CD Eindhoven- Telefoonnummer: 040-256 60 33


Rmk Reclame It In Motion
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR))

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG. Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.